“แกงอ่อมหมู” เมนูสายสุขภาพ เต็มไปด้วยนานาผักมากมาย